วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการเลี้ยง จนได้ไข่ไก่ที่สด สะอาด และมีคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค