คณะผู้บริหาร

คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์

กรรมการบริษัท

คุณสุกัญญา พิพัฒน์วัชราภรณ์

กรรมการบริษัท

คุณอนุกูล พิพัฒน์วัชราภรณ์

ผกจ.ฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมยงค์ พิพัฒน์วัชราภรณ์

ผจก.ฝ่ายขาย

คุณวีนัส แก้วศักดี

ผจก.ฝ่ายผลผลิต

คุณนวลละออ ภาชนะ

สัตวบาล

คุณนารีนารถ แตงจุ้ย

สัตวบาล

คุณนิภาภรณ์ กุกอง

จนท.ฝ่ายขาย

คุณธัญสมร พึ่งบุญไพศาล

จนท.ฝ่ายขาย

คุณมธุรส แก้วศักดี

ธุรการบัญชี

คุณพนิดา อักษรศรี

ธุรการบัญชี

คุณบังอร วงษ์ชื่น

ธุรการ

คุณฐานิตย์ เลขมาศ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณภาธร พิพัฒน์วัชราภรณ์

จนท.ไอที

คุณสุดารัตน์ ผสมทรัพย์

QC