คณะผู้บริหาร

คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์

กรรมการบริษัท

คุณสุกัญญา พิพัฒน์วัชราภรณ์

กรรมการบริษัท

คุณอนุกูล พิพัฒน์วัชราภรณ์

ผกจ.ฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมยงค์ พิพัฒน์วัชราภรณ์

ผจก.ฝ่ายขาย

คุณวีนัส แก้วศักดี

ผจก.ฝ่ายผลผลิต

คุณนวลละออ ภาชนะ

สัตวบาล

คุณธัญสมร พึ่งบุญไพศาล

จนท.ฝ่ายขาย

คุณมธุรส แก้วศักดี

ธุรการบัญชี

คุณพนิดา อักษรศรี

ธุรการบัญชี

คุณบังอร วงษ์ชื่น

ธุรการ

คุณฐานิตย์ เลขมาศ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง SOM

คุณเอกสิทธิ์ วิไลวงษ์

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง SCF

คุณภาธร พิพัฒน์วัชราภรณ์

จนท.ไอที