วรสาร “สาส์นไก่และสุกร” สัมภาษณ์คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ เรื่องการจัดการฟาร์มด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ที่มาของไข่คุณภาพและเป็นเกราะป้องกันโรคระบาด ฉบับเดือน กันยายน 57