จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินดค้าที่ดีที่สุด ทางสมจิตฟาร์มได้เริ่มการทำระบบตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติที่ดี จนได้รับโอกาสจากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 เข้าทำการตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560