สมจิตฟาร์ม ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ได้มอบไข่ไก่และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในหลายๆ โรงเรียน; โรงเรียนวัดไผ่คอกวัว โรงเรียนวัดลาดสะแก โรงเรียนสถาพรวิทยาคม โรงเรียนวัดบางภาษี ป้อมตำรวจต.คลองนกกระทุง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีเพื่อให้เด็กๆมีขวัญและกำลังใจ โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต…SCF