ราคาปศุสัตว์

ราคาพันธุ์สัตว์ WK 20/63

วันที่ 11/05/63

หมายเหตุ * ราคาเปลี่ยน

ราคาพันธุ์สัตว์

ระหว่างวันที่ 24/2-1/3/63

** ที่มาข้อมูล : CPF Feed
Marketing Bureau
** ที่มาข้อมูล : ราคาประกาศจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่
** ที่มาข้อมูล : ราคาประกาศจากตัวแทนทีมสัตว์น้ำ BTGPD
ประเภทสัตว์ (สุกร) (บาท/กก.)
ลูกหมู (ตัว) 16 กก. 2000+-64
หมูขุน (กก.) 64