กิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการย้ำเตือนและกระตุ้นให้พนักงานของสมจิตฟาร์ม SCF ทุกคนคำนึงถึงเครื่องมือ“5ส” หรือ “5S” ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กรการทำงาน ที่ช่วยจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1. สะสาง (SERI / เซริ) คือ การแยกของที่ต้องการใช้ออกจากของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว 2. สะดวก (SEITON / เซตง) คือ การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 3. สะอาด (SEISO / เซโซ) คือ การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน 4. สุขลักษณะ (SEIKETSU / เซเคทซึ) คือ การรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะตลอดไป 5. สร้างนิสัย (SHITSUKE / ซิทซึเคะ) คือ การอบรมและปฏิบัติการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กลายเป็นนิสัย