Big cleaning day หรือกิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมที่ทางสมจิตฟาร์มได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ฟาร์มมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นทั้งในส่วนผลิตและในการบริการลูกค้า